Biểu mẫu

STT TÊN MẪU TẢI VỀ
1 Bản Tự Kiểm Tải về
2 Biên Bản Bàn Giao Tải về
3 Biên Bản Tải về
4 Công Văn Tải về
5 Đơn Trở Lại Công Tác Tải về
6 Đơn xin đi học Tải về
7 Đơn Xin Nâng Lương Tải về
8 Đơn Xin Nghỉ Phép Tải về
9 Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Tài về
10 Đơn Xin Nghỉ Việc Tải về
11 Giấy Đi Đường Tải về
12 Giấy Ra Cổng Tải về
13 Giấy Ủy Quyền Tải về
14 Ký Tiếp Hợp Đồng Tải về
15 Lý Lịch Khoa Học Tải về
16 Đơn Xin Nghỉ Không Hưởng Lương Tải về
17 Quyết Định Gián tiếp Tải về
18 Quyết Định Trực Tiếp Tải về
19 Sơ Yếu Lý Lịch Tải về
20 Thông Báo Tải về
21 Tờ Trình Tải về
22 Văn Bản Khác Tải về
23 Giấy Giới Thiệu Tải về
24 Tờ Trình Đăng Ký Sử Dụng Phòng Học, Hội Trường Tải về
25 Biên Bản Bàn Giao Phòng Học, Hội Trường Tải về
26 Phiếu Đăng Ký Làm Thêm Giờ Tải về
27 Giấy Xác Nhận Chấm Công Tải về
28 Đơn Đề Nghị Tham Gia Kiêm Giảng Tải về

 
Skip to toolbar